CSS Menu Maker Installation Instructions
 

บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ด้วย การประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่างก่อสร้าง และนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กเส้นจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือปรัชญา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ส่งผลให้บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจำนวนมาก ในเรื่องของการให้บริการ และราคายุติธรรม

ในช่วงปี พ.ศ. 2520 บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายเหล็กรูปพรรณจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในภาครัฐและเอกชน

จากประสบการณ์กว่า 50 ปีที่ผ่านมา บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ได้นำเข้าเหล็กรูปพรรณ จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2538 ทางบริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย ของบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรูปพรรณรายใหญ่ภายในประเทศไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เหล็กเอชบีม, เหล็กไวแฟรงก์, เหล็กไอบีม, เหล็กรางน้ำ, เหล็กฉากและเหล็กชีทไพล์ นอกจากนี้ทางบริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กรูปพรรณนานาชนิด ได้แก่ เหล็กแผ่นดำ, เหล็กแผ่นลาย, เหล็กแบน, เหล็กสี่เหลี่ยมตัน, เหล็กเส้นก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็กรูปพรรณครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ปัจจุบันบริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 7 ไร่ เลขที่ 60/25 หมู่.12 บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ มีพนักงานที่เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์ และทีมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรองรับการให้บริการการขาย, การจัดส่ง ให้กับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสม่ำเสมอตลอดมา บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสรับใช้และให้บริการ กับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ...