CSS Menu Maker Installation Instructions
 
บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ด้วย การประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ ช่างก่อสร้าง และนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กเส้นจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย ด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือปรัชญา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ส่งผลให้บริษัท กวงฮั้วพานิช จำกัด ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจำนวนมาก ในเรื่อง ของการให้บริการ และราคายุติธรรม...more